Studenac market

Kodeks ponašanja za dobavljače

Pravila poslovnog ponašanja za dobavljače

Uvod

Kodeks ponašanja dobavljača Društva Studenac d.o.o. (“Društvo”) definira osnovne zahtjeve i smjernice o tome što se očekuje od dobavljača s kojima Društvo stupa u poslovne odnose. Primjenom najviših standarda poslovne etike, Društvo želi njegovati i graditi čvrste odnose s dobavljačima i ostalim poslovnim partnerima te jačati njihovo povjerenje i poštovanje. Stoga želimo osigurati da ljudi i tvrtke s kojima poslujemo ispunjavaju naše vrijednosti i standarde te da dijele tu odgovornost.

Dobavljač je odgovoran pridržavati se i slijediti smjernice navedene u ovom Kodeksu. Stoga se od dobavljača s kojima Društvo stupa u poslovne odnose očekuje se:

Poštivanje ljudskih prava, sprječavanje diskriminacije i poštene radne prakse

Dobavljači moraju poštivati ljudska prava i ljudsko dostojanstvo. Neprihvatljivo je kršenje ljudskih prava u bilo kojem obliku. Dobavljači moraju osigurati jednak i pravedan tretman svim svojim zaposlenicima i spriječiti bilo kakvu diskriminaciju na temelju spola, rase, vjere, dobi, političkog opredjeljenja, nacionalnosti, jezika, invaliditeta, bračnog statusa, seksualne orijentacije ili bilo koje druge kategorije, sukladno Zakonu o radu i Zakonu o suzbijanju diskriminacije.

Obveza je pridržavati se svih važećih zakonskih odredbi o plaćama i radnom vremenu zaposlenika te poštivati rad u sigurnom, zdravom i humanom okruženju. Neprihvatljivo je poticati dječji ili prisilni rad.

Poštivanje zakonskih normi i propisa

Društvo očekuje od dobavljača pridržavanje svih važećih zakona i propisa, posebice Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, Zakona o trgovini i Zakona o zabrani nepoštene trgovinske prakse u lancu opskrbe hranom, odredaba navedenih u ovom Kodeksu te poštovanje industrijskih standarda. Dobavljači moraju postupati u skladu s antikorupcijskim zakonima, zakonima o sprječavanju pranja novca i svim ostalim relevantnim zakonskim propisima.

Kako bismo osigurali da su dobavljači s kojima stupamo u poslovne odnose upoznati s odredbama o potrebi usklađenosti našeg poslovanja, ove odredbe predstavljaju obvezni sadržaj našeg obrasca ugovora.

Ne sudjelovanje niti podržavanje mita i korupcije

Zabranjeno je davati ili primati mito radi dobivanja poslovnih prilika ili drugih pogodnosti. Dobavljači moraju poslovati bez ikakvog oblika korupcije ili prijevare. Neprihvatljivo je da dobavljači obećaju ili daju nešto vrijedno zaposleniku Društva kako bi osigurali nepravednu prednost ili nepošten utjecaj na bilo koju odluku ili kako bi stekli bilo kakvu prednost.

Društvo neće tolerirati bilo koji oblik mita i korupcije, izravno ili neizravno, te želi stvoriti i održavati kulturu u cijelom lancu vrijednosti koja odražava nultu toleranciju na mito i korupciju.

Detaljne smjernice za prevenciju mita i korupcije nalaze se u "Politici suzbijanja mita i korupcije" na web stranici Društva.

Pažljivo upravljanje darovima i gostoprimstvom

Iako davanje ili primanje nije zabranjeno prema pravilima Društva, Društvo ne podržava davanje ili primanje darova i gostoprimstva koji bi mogli neprimjereno utjecati na poslovni odnos. Stoga, u slučajevima razmjene darova i gostoprimstva pripazite da poštujete sljedeće kriterije: dar treba biti razumne, nominalne vrijednosti (u iznosu do 50 eura), nije čest (u jednoj kalendarskoj godini ukupna vrijednost darova ne smije prelaziti iznos od 150 eura), daje se iz legitimnog poslovnog razloga i nema za namjeru neprimjeren utjecaj na poslovni odnos.

Ne sudjelovanje niti podržavanje pranja novca i financiranja terorizma

Dobavljači ne smiju izravno ili neizravno omogućavati pranje novca odnosno prikrivati izvor nezakonitih sredstava kroz zakonito poslovanje te sudjelovati u financiranju terorizma.

Detaljne smjernice za prevenciju pranje novca i financiranje terorizma nalaze se u "Politici sprečavanja pranja novca I financiranja terorizma" na web stranici Društva.

Izbjegavanje sukoba interesa

Do sukoba interesa dolazi kada osobni odnosi, sudjelovanje u vanjskim aktivnostima ili interesi u drugom poslu utječu ili se smatra da utječu na nezakonito donošenje odluka.

Dobavljači trebaju izbjegavati sukobe interesa koji mogu utjecati na poslovne odnose. Ako dođe do sukoba interesa, dobavljač mora otkriti sve osobne, financijske ili druge interese koji ih povezuju sa zaposlenikom Društva, a koji bi na bilo koji način mogli utjecati na njihov odnos ili na drugi način dovesti do sukoba interesa.

Poštivanje privatnosti podataka

Poštivanje privatnosti podataka, uključujući osobne podatke kao i sve druge informacije koje su povjerljive prirode, smatra se jednim od ključnih temelja pouzdanog poslovnog odnosa i od velike je važnosti za Društvo.

Dobavljači moraju osobne podatke obrađivati pošteno i zakonito, povjerljivo i odgovorno, poštivati svačiju privatnost i osigurati da osobni podaci budu učinkovito zaštićeni i korišteni samo u legitimne svrhe u skladu s uvjetima propisanim Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Čuvanje povjerljivih informacija

Povjerljivi podaci su svi podaci u bilo kojem obliku, materijalnom ili nematerijalnom, koji su otkriveni ili mogu biti otkriveni tijekom poslovnog odnosa, pisanim putem, usmeno ili opažanjem, koji nisu javni, ili su po svojoj prirodi poslovna tajna ili povjerljivi.

Dobavljači se obvezuju štititi osobne podatke i povjerljive informacije Društva kojima imaju pristup, postupajući u skladu s primjenjivim zakonima i propisima i svim primjenjivim ugovorima o tajnosti podataka. Dužnost je čuvati povjerljivost podataka. Ista obveza zaštite povjerljivih podataka postoji i nakon raskida poslovnog odnosa.

Prava i obveze dobavljača u smislu etike i usklađenosti

Od dobavljača se očekuje da:

  • budu u potpunosti upoznati s odredbama ovog Kodeksa i postupanje u skladu s njima,
  • razumiju Kodeks te, ako neki dio ne razumiju, pitaju službenika za usklađenost Društva putem e-mail adrese: compliance@studenac.hr,
  • prijave svaku nesukladnost, incidente i neetičko ponašanje službeniku za usklađenost Društva.

Prijava neusklađenosti, incidenata i neetičkog ponašanja

Ukoliko dođe do kršenja bilo koje od gore navedenih odredbi ili dobavljač želi prijaviti neusklađenost, incidente ili neetičko ponašanje, prijava se može podnijeti Službeniku za usklađenost imenovanog od strane Društva na e-mail adresu: compliance@studenac.hr ili putem mehanizma za prijavu koju mogu naći na web stranici Društva.


Društvo će svoje dobavljače uputiti na ovaj Kodeks, koji je dostupan na web stranici Društva. Detaljnije informacije o etičkom poslovnom ponašanju i usklađenosti poslovanja dobavljači mogu pronaći na web stranici Društva u Kodeksu ponašanja, ABC politici i AML politici.

Studenac - potvrđeni prijatelj svojih kupaca!